خرید اکانت فیلترشکن جدید کریو و خرید cisco vpn در سایت قرار داده شد این سرویس ارزان با سرویس های openvpn و cisco vpn در یک اکانت ارائه خواهد شد

خرید فیلترشکن در انتهای صفحه قابل خریداری است این فیلترشکن برعکس سرویس های رایگان سایفون بسیار پر سرعت بوده و تنها با خرید کریو

سرویس Cisco قابل استفاده بروی کلیه نسخه های ویندوز ، مکنتایش ، آیفون ، آیپد و آندروید می باشد

این سرویس در آیفون و آیپد با نسخه iOS 6 ، iOS 5 و iOS 7 و در اندروید با نسخه ۴ قابل استفاده می باشد

از دیگر مزایای سرویس سیسکو می توان به موارد زیر اشاره کرد :

این خرید cisco vpn بسیار قوی فقط در سایت vpnorder عرضه شده است.

از این پس خرید آنلاین vpn و kerio از لینک های زیر منتهی به سیستم پرداخت آنلاین مقدور می باشد.

Ejemplo de uso de IF then else (VBA) « Excel Avanzado

Excel Avanzado

Macros, Vba en Excel y muchos ejemplos de nuestro Curso de Excel Avanzado

Excel Avanzado
Ejemplo If then else

Ejemplo de uso de IF then else (VBA)

| 1 Comment

La instruccion If Then Else es una estructura condicional que nos permte ejectur acciones en función de si se cumple una condicion . Generalizando tenemos tenemos: If cumple condición Then ejecutar acción 1 Else ejecutar acción 2.

Dentro de esta estructura puede haber otra estructura condicional y dentro de esta otra, y así sucesivamente. A esto se le conoce como  una Estructura If anidada. A continuación veremos un ejemplo de una estructura If Then Else:

En VBA de MS.Excel escribimos el siguiente procedimiento para determinar que porcentaje de descuento se le raliza a una compra dependiendo del monto de compra; y de esta manera obtener el monto final a pagar. Si el monto de compras es mayor a s/. 10,000.00 entonces se le aplica un descuento de 10%, caso contrario se le aplica un descuento de 5%:

Sub COBRANZA()
MONTO = Worksheets(“HOJA1″).Range(“B1″).Value

If MONTO > 10000 Then
DESCUENTO = 0.1 * MONTO
Else
DESCUENTO = 0.05 * MONTO
End If

MONTO_F = MONTO – DESCUENTO
Worksheets(“HOJA1″).Range(“B2″).Value = DESCUENTO
Worksheets(“HOJA1″).Range(“B3″).Value = MONTO_F

End Sub

Elaborado por: Juan Carlos Castillo

One Comment

  1. Muy bueno sus tutoriales
    son de gran importancia

Deja un comentario

Required fields are marked *.


Excel Avanzado located at , Lima, Perú . Reviewed by usuarios rated: 4.7 / 5