خرید اکانت فیلترشکن جدید کریو و خرید cisco vpn در سایت قرار داده شد این سرویس ارزان با سرویس های openvpn و cisco vpn در یک اکانت ارائه خواهد شد

خرید فیلترشکن در انتهای صفحه قابل خریداری است این فیلترشکن برعکس سرویس های رایگان سایفون بسیار پر سرعت بوده و تنها با خرید کریو

سرویس Cisco قابل استفاده بروی کلیه نسخه های ویندوز ، مکنتایش ، آیفون ، آیپد و آندروید می باشد

این سرویس در آیفون و آیپد با نسخه iOS 6 ، iOS 5 و iOS 7 و در اندروید با نسخه ۴ قابل استفاده می باشد

از دیگر مزایای سرویس سیسکو می توان به موارد زیر اشاره کرد :

این خرید cisco vpn بسیار قوی فقط در سایت vpnorder عرضه شده است.

از این پس خرید آنلاین vpn و kerio از لینک های زیر منتهی به سیستم پرداخت آنلاین مقدور می باشد.

Calendario 2013 en Excel « Excel Avanzado

Excel Avanzado

Macros, Vba en Excel y muchos ejemplos de nuestro Curso de Excel Avanzado

Excel Avanzado
Calendario 2013 excel

Calendario 2013 en Excel

| 0 comments

Se realizará un Calendario para el 2013 en el Excel, donde se empieza con el supuesto que las fechas ya se encuentran en otra Hoja del documento.

Se crearán comandos para las siguientes funciones:

Creación de un calendario nuevo: donde se usa el calendario que se encuentra en la Hoja 3 de este documento.

Para la realización se usará el siguiente lenguaje de programación:

Sub nuevo_calendario()

Sheets(“Hoja3″).Select
Range(“B6:X38″).Select
Selection.Copy
Sheets(“Hoja1″).Select
Range(“B6″).Select
ActiveSheet.Paste
End Sub

– Calendario Azul o Verde: Donde las cabeceras de los calendarios (meses) serán de color azul o verde dependiendo de lo que se quiera.

La programación a emplear será la siguiente:

Sub calendario_azul()
Range(“b6:r6,b15:r15,b24:r24,b32:r32″).Select
Selection.Font.Bold = True
Selection.Font.Color = RGB(51, 51, 190)
End Sub

Sub calendario_verde()
Range(“b6:r6,b15:r15,b24:r24,b32:r32″).Select
Selection.Font.Bold = True
Selection.Font.Color = RGB(0, 204, 102)
End Sub

– Señalar Domingos: Donde, como en un calendario común, se mostrarán los días domingos de color rojo.

Esto se realiza con la siguiente programación:

Sub domingos()
Range(“B9:b12,j9:j12,r9:r13,b18:b21,j18:j21,r18,r22,b27:b30,j27:j30,r26:r30,b35:b38,j35:j38,r34:r38″).Select
Selection.Font.Color = RGB(255, 51, 0)

End Sub

-Señalar Feriados: Donde se mostrarán los días como 1 de Enero, semana santa, etc. de color rojo en el calendario.

Se adjunta la programación para esta opción:

Sub feriados()

Range(“d8,v12,w12,m17,c30,o30,d35,o34,u37″).Select
Selection.Font.Bold = True
Selection.Font.Color = RGB(255, 0, 0)

End Sub

– Borrar Calendario: Para el caso que se quiera dejar las celdas en blanco.

Sub borado_final()
Rows(“4:38″).Select
Selection.ClearContents
End Sub

Deja un comentario

Required fields are marked *.


Excel Avanzado located at , Lima, Perú . Reviewed by usuarios rated: 4.7 / 5